עמוד:112

2 נתונות שתי פונקציות , , g ( x )–ו f ( x ) בייצוגים שונים . א . 1 קבעו איזה מהגרפים מתאים לפונקציה f ( x ) ואיזה לפונקציה . g ( x ) נמקו . 2 קבעו איזו עמודה בטבלת הערכים מתאימה f ( x )–ל ואיזו . g ( x )–ל ב . מצאו פתרון של המשוואה -x + 4 = 5 x - 2 לפי כל אחד משלושת הייצוגים . האם קיבלתם אותה תשובה בכל הדרכים ? 3 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 התאימו בין הייצוג הגרפי של הפונקציות לבין הייצוג האלגברי שלהן . 2 מצאו פתרונות של המשוואה על פי הייצוג הגרפי בלבד . הסבירו כיצד מצאתם . 3 בדקו את הפתרונות שמצאתם על ידי הצבה במשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר