תנאי השימוש

ספריית 'כותר ספרי לימוד' - תקנון האתר

מערכת 'כותר ספרי לימוד' פותחה על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית- מטח שכתובתו:
קריית משה רואו, רח' קלאוזנר 16, תל-אביב 61394, ת.ד 39513.
http://www.home.cet.ac.il

מערכת 'כותר ספרי לימוד' הינה סביבה מתוקשבת הכוללת ספרי לימוד דיגיטליים וקורסים וירטואליים (להלן- התכנים). המערכת מאפשרת שימוש וצפייה בתכנים כמו גם סביבת עבודה אישית.

הקורסים הווירטואליים שבמערכת 'כותר ספרי לימוד' מיועדים להשתתפותם של תלמידים, מתנהלים במערכת המוודל (Moodle) ומאפשרים למורה בכיתה לנהל את התכנים, להוסיף, להוריד, ולהסתיר כל תוכן הקיים בקורס. כמו כן, המערכת כוללת כלי עריכה ייחודיים המאפשרים:

 • נגישות לשכבות מידע הכוללות מגוון פעילויות אינטראקטיביות עתירות מדיה כגון קטעי וידאו, אודיו, אנימציות, מעבדות, סימולציות ועוד.
 • שימוש בכלי טקסט – הוספת פתקאות אישיות, הערות, הדגשות, ושמירתן.
 • נגישות למקורות מידע נוספים מתוך הטקסט.
 • העתקת קטעי טקסט ותמונות.
 • חיפוש לפי תוכן, מילת חיפוש ושכבות מידע.
 • הדפסת עמודים רצויים בהתאם להגדרות המו"ל.
 • שמירת תוצרי העבודה בתיקיות תוכן אישיות.
 • יצירת מדף ספרים אישי.

סעיפי התקנון שלהלן מתייחסים לכל התכנים שבספריית 'כותר ספרי לימוד', ובכלל זה, בין היתר, ספרי לימוד וקורסים וירטואליים.

בכדי לעשות שימוש ולצפות בתכנים המצויים ב'כותר ספרי לימוד' יש לרכוש רישוי צפייה אישי (פרטי) או מוסדי.

משתמשים שאין ברשותם הרשאות צפייה, יכולים לבצע חיפוש, לצפות בתוצאות החיפוש, ולעיין ב -15 העמודים הראשונים של ספרי הלימוד ובתוכן המלא של ספרים ה"פתוחים" לכלל ציבור.

מטח שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים באתר, בתכולתו ובשירותיו בכל רגע על פי הצרכים שיעלו במהלך הפעלת ספריית 'כותר ספרי לימוד':

קישורים המופיעים בספריית 'כותר ספרי לימוד' עשויים להוביל לאתרים בתשלום. יובהר כי הרישוי ל'כותר ספרי לימוד' אינו כולל רישוי או הרשאת כניסה לאתרים אלה.

מדיניות השימוש בתכני ספריית 'כותר'

 1. השימוש בספריית 'כותר ספרי לימוד' (תמונות, טקסטים, אנימציות, קבצי קול ווידאו, תרגול) הינו אך ורק למטרות לימווד, הוראה, מחקר אקדמי, עיון ומחקר אישי.
 2. השימוש בספריית 'כותר ספרי לימוד' כפוף לרכישת רישוי צפייה, פרטי או מוסדי לתכנים הרצויים.
 3. תקופת הרישוי השנתי לספריית 'כותר ספרי לימוד' הינה ל- 12 חודשים.
  רישוי מוסדי שנתי לספריית 'כותר ספרי לימוד' מקנה לתלמידים ולעובדי המוסד זכות שימוש מתוך המוסד. כמו כן, רישוי מוסדי שנתי מקנה זכות למוסד לאפשר גישה מרחוק לעובדים, למנויים ולתלמידים באמצעות כתובת או כתובות IP של המוסד ובאמצעות תוכנות לגישה מרחוק.
 4. מינוי אישי (פרטי) לספריית 'כותר ספרי לימוד' הינו אישי ואינו ניתן להעברה
 5. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות בספריית 'כותר ספרי לימוד' הינן בבעלות היוצרים ו/או המו"לים כמפורט בגוף היצירה.
  זכויות הקניין הרוחני בספריית 'כותר ספרי לימוד', לרבות זכויות היוצרים, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים שבו, לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור, הינם בבעלות מטח.
  אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מספריית 'כותר ספרי לימוד'. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספריית 'כותר ספרי לימוד', בכולה או בחלקים ממנה, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח).
 6. שינויים לרבות הוספת תכנים, שיבוצעו על גבי התוכן המקורי בידי משתמשי הקצה יישמרו למשך תקופת המינוי ורק כל עוד המינוי בתוקף. השימוש בתכנים, המוגנים כאמור בזכות יוצרים, הן על ידי המורים והן על ידי התלמידים, הינו לתקופת המנוי הפעיל בקורס בלבד. כל שימוש בתכנים, לאחר סיום תקופת המנוי בקורס, הן בגרסתם המקורית והן לאחר עיבוד באם נעשה על ידי המשתמש, יהווה הפרת זכות היוצרים על כל המשתמע מכך.
 7. אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
 8. אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.
 9. בכל מקרה של העתקה או שימוש בתכני ספריית 'כותר ספרי לימוד' והצגתם מחוץ לאתר באמצעות כלי ההעתקה המוצעים באתר, חלה חובה לציין את מקור הפרסום ושם האתר.
 10. אין לבצע קישור מתוך האתר, אלא בכפוף לתנאים הבאים:
  1. הקישור נעשה בהתאם לאמור בסעיף 1.
  2. הקישור יהיה לעמוד באתר במלואו וכפי שהוא מופיע באתר, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 11. אין להסיר או לטשטש את סימני המים המופיעים בדפים המודפסים המופקים באתר.
 12. אין להסיר או לשנות כותרת עליונה (header) או לבצע תפעול כלשהו בסימנים מזהים על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהו הקיים באתר.
 13. המשתמש בספריית כותר רשאי להדפיס דפים בודדים מן הספרים המוצגים באתר לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין למשתמש זכות להפיץ או למכור תדפיסים ו/או ספרים כלשהם מתוך ספריית כותר ברשת, לרבות על גבי פלטפורמות אחרות ו/או בכל אופן הפצה אחר.
 14. הפרה של תנאי מתנאי השימוש על ידי המנוי מקנה למטח את הזכות הבלעדית לבטל את המינוי ולנתק את המנוי מ"כותר" לאלתר.

הגבלת אחריות

האחריות לתכנים שבספריית 'כותר ספרי לימוד' הינה של בעלי הזכויות בתכנים.
האחריות על קביעת המחיר לצרכן הינה של המו"ל.
מטח אינו אחראי לכל נזק תוצאתי, נלווה, או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של מטח בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי למטח עבור השירות בתקופת המינוי.

רכישת מנוי

'כותר ספרי לימוד' מיועד לאנשים פרטיים ולמוסדות.

 1. רכישת רישוי צפייה פרטי מתבצעת בעזרת עגלת הקניות.
  1. פעולת החיוב מתבצעת באופן מיידי לאחר השלמת הרכישה.
  2. לא ינתן החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי.
  3. מטח שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי רכישת המינוי מעת לעת.
  4. הנרשם בעזרת 'קוד גישה' אינו רשאי לעשות שימוש ב 'קוד גישה' השייך לאדם אחר.
 2. רכישת רישוי מוסדי לבתי ספר - לרכישת מינוי מוסדי לבתי ספר או לקבלת מידע על סלי המינוי המוצעים לבתי ספר אנא פנו אל 'מרכז קשרי לקוחות' בטלפון 03-6460800 או לדואר אלקטרוני sherut@cet.ac.il.
 3. רכישת מינוי מוסדי למוסדות אקדמיים, לספריות ציבוריות ולארגונים אחרים - לרכישת מינוי מוסדי למוסדות שאינם בתי ספר או לקבלת מידע על סלי המינוי המוצעים למוסדות אקדמיים, לספריות ציבוריות ולארגונים אחרים אנא פנו אל 'מרכז קשרי לקוחות' בטלפון 03-6460800 או לדואר אלקטרוני Sherut@cet.ac.il.

שירות לקוחות ו/ או תמיכה טכנית

לרשותכם מוקד שירות לקוחות. במידה ונתקלתם בבעיה או בשאלה נשמח לעמוד לרשותכם.
אתם מוזמנים לפנות למרכז תמיכה טלפוני:
בימים א'-ה' בין השעות 20:30-08:00 ובימי ו' בין השעות 13:00-08:00 בטלפון 03-6200622.
מעבר לשעות הנ"ל ניתן להשאיר הודעה בשידורית (מוקד להשארת הודעות) ואנו נחזור אל הפונה תוך יום עסקים אחד לכל היותר.
דיווח על בעיות טכניות בדואר אלקטרוני:
webs@cet.ac.il