פרק כט ( פסוקים ( 35-1 פרק ל ( פסוקים ( 25-1 ... ויהיו בע נייו כימים אחדים ... יעקב הולך לחרן , לבית לבן , מחוזק נפשית בעקבות החלום שחלם . בפרקים כט , ל ( פסוקים ( 25-1 מסופר על קורות יעקב בבית לבן : פגישתו עם רחל , נישואיו ללאה ואחר כך לרחל , הולדת בניו והחלטתו לשוב לביתו , לארץ כנען . יעקב פוגש את רחל ואת לבן פסוקים 14-1 ( פרק כט )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית