עמוד:112

שאלות לסיכום הסעיף : חכמי הגליל ( עמ' ( 112-106 . 1 בחרו שתי תקנות שתיקנו חכמי אושה והסבירו כיצד הן משקפות את המציאות מבחינת הכלכלה וההתיישבות לאחר מרד בר כוכבא . . 2 כיצד חיזקו חכמי אושה את מעמדה של ארץ ישראל ? . 3 בחרו שני שינויים בעולמם של חכמים במאה השלישית והסבירו מדוע הם התרחשו . תעודה החשיבות של לימוד התורה אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה . ( סנהדרין כ ע"א ) רבי מאיר אומר : הוי מעט עוסק , ועסוק בתורה [ ... ] ואם בטלת מן התורה , יש לו [ [ 'לה בטילים [ רשעים ] הרבה כנגדך . ואם בתורה עמלת , יש לו שכר הרבה ליתן לך . ( משנה , אבות ד , י ) רבי שמעון אומר : שלשה שאכלו על שלחן אחד , ולא אמרו עליו דברי תורה כאלו אכלו מזבחי מתים [ ... ] אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה - כאילו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא . ( משנה , אבות ג , ג ) רבי יוסי אומר : כל המכבד את התורה , גופו מכובד על הבריות וכל המחלל את התורה , גופו מחולל על הבריות . ( משנה , אבות ד , ו ) רבי נהוראי אומר : מניח אני כל אומנות שבעולם , ואיני מלמד את בני אלא תורה . שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו , אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב ; אבל תורה אינה כן : עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנותו . ( קידושין פב ע"ב ) . 1 מיהו כל אחד מהחכמים המופיעים במקורות ? היעזרו בתשובתכם במרשתת . . 2 נסחו בלשונכם את העמדה שכל אחד מהחכמים מציג בעניין לימוד תורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר