עמוד:10

שאלות לסיכום הסעיף : חורבן וגלות ( עמ' ( 10–8 . 1 אילו מעשים מחיי העם בימי הבית הראשון רצו הגולים לבבל לתקן ואילו מוסדות ביקשו לשקם ? . 2 כיצד באה לידי ביטוי השאיפה של גולי בבל לחדש את מלכות בית דוד ? . 3 מה היו ההשפעות של גלות בבל על העם היהודי ? מיינו אותן לתחומים . . 4 כתבו יומן של גולה לבבל המתאר את תחושותיו ושאיפותיו לאחר החורבן ואת מסקנותיו מהחורבן . הגולים שואפים לחידוש ממלכה עצמאית עד חורבן המקדש עמדו בראש ממלכת יהודה מלכים מבית דוד , ורבים האמינו כי השושלת לא תיפסק : " וכסא דוד ] מלכות דוד [ יהיה נכון לפני ה' עד עולם" ( מלכים א ב , מה . ( ההכרה בשושלת בית דוד נמשכה גם בגלות בבל , הן מצד הבבלים והן מצד היהודים , והם כינו את יהויכין " מלך . "יהודה יהויכין סימל בעיני היהודים את התקווה לשוב לארץ ישראל ולחדש את מלכות בית דוד ( ירמיהו כח , ב–ד . ( בפועל ההנהגה בבבל הייתה בידי זקני הגולה – מוסד שסמכויותיו אינן ברורות . הוא נקרא גם ראשי בתי אבות , וקיומו מעיד כנראה על כך שגולי בבל שמרו על מבנה חברתי המבוסס על משפחות . בצד זקני הגולה עמדו נביאים , לדוגמה יחזקאל , והם עודדו את רוחם של יהודי בבל . הנביאים קראו לעם לחזור בתשובה ולהמשיך להתפלל לבוא הגאולה . הנביא ירמיהו , שנותר בארץ לאחר החורבן , פנה במכתב אל גולי בבל , ובו קרא להם להשתקע בבבל והזהיר אותם מלמרוד בה ומלצפות לשוב לארץ ישראל לפני מלאת שבעים שנה לגלותם . הנביא יחזקאל עודד אותם בנבואות על מלך מבית דוד שינהיג את העם וחיזק את התקווה לבניין בית המקדש מחדש . תעודה הנביאים מעודדים את העם בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין ; קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו ; ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל ה' כי בשלומה יהיה לכם שלום . ( ירמיהו כט , ה–ז ) כי בהר קדשי בהר מרום ישראל נאם ה' אלקים שם יעבדני כל בית ישראל כלה בארץ שם ארצם ושם אדרוש את תרומתיכם ואת ראשית משאותיכם בכל קדשיכם . בריח ניחח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים . וידעתם כי אני ה' בהביאי אתכם אל אדמת ישראל אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם . ( יחזקאל כ , מ–מב ) . 1 מה ירמיהו מצווה את העם ? . 2 כיצד ירמיהו מנמק את חובת הנאמנות לבבל ? . 3 מה יחזקאל מבטיח לעם ? . 4 יש המפרשים את הנבואה ביחזקאל כאזהרה כלפי הגולים שלא להישאר בבבל . מצאו רמזים לכך בנבואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר