עמוד:11

3 " ו ??? עמד ו ?? ק ? ? א אל מע ? כת י ???? אל" ( פס' ח ) א . מה הציע ? לית לבני ישראל ? להצעה היו שתי תוצאות אפשריות . כתוב אותן ( פס' ט . ( ב . ” וא ? ם עבדים ֲ ל ? א ? ? ל" ( פס' ח , ( ”אני ח ? פ ? י את מע ?ַ כ ? ת י ??? אל" ( פס' י ) מה אפשר ללמוד מדברי ? לית על יחסו אל בני ישראל ? ג . מה הייתה תגובת שאול ובני ישראל להצעתו ? 4 ? פעילות רשות בפרק טז פס' יד מסופר : ”ור ? ח ד' ס ? ה מעם ִ ? א ? ? ל " . א . כיצד השפיעה עובדה זו על תגובתו של שאול לא ?? ם של ? לית ? ב . לפניך השוואה בין תגובת שאול לבני עמון ( פרק יא ) - ובין תגובתו לגלית . העתק את הטבלה למחברת והשלם : ג . נסה לשער - וכתוב במחברת : מה ההסבר להבדל בין תגובותיו של שאול בשני המקרים ? 5 " ו ? דו ? ד ? ן אי ? אפ ? תי ה ? ה" ( פס' יב ) קרא פס' יב-כג . א . הסיפור בפס' א-יא תיאר את מה שהתרחש בעמק האלה בין צבא שאול ובין צבא פלשתים וגלית . בפס' יב הסיפור עובר למקום אחר - ולאנשים אחרים . מצא במפה את שם המקום וכתוב במחברת . ב . מצא במפה את עמק האלה . לשם מה הגיע דויד לשם ? ג . ” ו ??? מע ? וד" ( פס' כג ) - מה הוא שמע ? למורה • הפעילויות לפרק יז מציעות תהליך של למידה אקסטנסיבית , תוך התמקדות בכמה עניינים עקרוניים : תגובת שאול וישראל לאיום הפלשתי באותה עת , לאחר שרוח ד ‘ סרה מעל שאול , ויחד אתה הסתלקה גבורתו ; התכנית האלוקית והעשייה האנושית בהתגלגלות האירועים בפרק יז ; ביטחונו של דויד בד ‘ כמאפיין של דמותו והנהגתו ; יחסו של דויד אל שאול . • פעילות : 1 תזכורת על מצב המלחמה המתמשך בין הפלשתים לישראל כל ימי שאול , ועל העדר ההכרעה גם במלחמה הקודמת ) למרות הצלתם של בני ישראל מיד פלשתים . ) • פעילות : 3 נראה שהצעתו של גלית נובעת מיחס הכוחות בין שני הצבאות - שהיה כמעט מאוזן ) פס ‘ א-ג ( - בניגוד למצב במלחמה הקודמת ) פרקים יג-יד , ) כשמבחינה כמותית ואיכותית היה פער עצום בין צבא פלשתים 30 , 000 ( רכב ו 6 , 000- פרשים ( ובין הצבא הקטן של שאול ויונתן 3 , 000 ( איש . ) גלית מפגין ביטחון עצמי רב וזלזול בבני ישראל ובאלוקי ישראל . העימות בין דויד לגלית הוא דגם למאבק בין תרבויות - בין ישראל לעמים - ומבחינת הפלשתים הוא מייצג את המאבק בין אלוהיהם לאלוקי ישראל . שני היבטים אלה באים לידי ביטוי בדברי הרהב של גלית ובחירופו את מערכות ישראל ) על שתי משמעויותיו של המושג . ) הגדרתם של בני ישראל כעבדים ) פס ‘ ח-ט ( מעידה לא רק על יחסו של גלית אליהם אלא גם על מטרתו : להביא לרפיון ולייאוש במחנה ישראל . • פעילות : 4 זוהי פעילות רשות , אך מומלץ לעסוק בנושא בדיון במליאת הכיתה , כדי שהתלמידים יעמדו על ההבדל בין מצבו של שאול בפרק יא ובין מצבו בפרקנו , ועל השלכות השינוי על תגובותיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר