עמוד:יד

ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ע יד ה נ ב ה י ע ו צ י ב ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע ילון – מ ין א ש ם ול ע ב ת ו מ ו ק מ ל ע יוני ע ט ס ק ט ו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 5 . . ה ז ם ע ם י ד וד מ ת מ ד צ וכי ם יני מ ז ם ריי ט ם י מ ם ה ב ם י ש נ א ל ש ם יי ח ין ב ת וו ש ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 6 . . ם ה רי ח א ו רולר ו פ י ה ה ת א צ מ ה ני פ ל ו ד מ ע וי ם י ט ס ק ט ני ש בין ה י צ גר ט ינ א ו ע צ ב י ם ידי מ ל ת ה 7 . . ם ה ני ש ין ב ף ת ו ש מ ה ל ע ת ו מ ש ל ל ע ו פ ת ו מ ש ין ב ר ש ק ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 8 . . ם ילי מ ת ח פ ש מ ה ת ו א מ ה ול ע פ ה ול ע פ ת ו מ ש ם לי ש ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 9 . . ם י ט פ ש מ ב ת ובו ש ח ת ו א צ מ ה ל ע ב ו ת כ ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 1 0 . ה ב ו ש ח ה א צ מ ה ל ע ו א ר ק ש ר ח א ל ם כירי מ ם ה ש ריך + צ ם ע ם י ט פ ש מ ת נו ב ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 1 1 ל . ע ו פ ם ש ת רי ב ע ב ט ס ק ט ב ת ינו ד מ ל ש ת ו מ ש רו ת א י ם י ד י מ ל ת ה . 1 2 . ת י ב ער ב ם ג ם ת ו א בו ת ויכ יוני . ע ט ס ק ט ל ם א ת ה ב ם י ש ר ת ו מ לי ש י ם י ד י מ ל ת ה . 1 3 . ם י מ ב וך ס ח ל ם יכירו דרכי ם י ד י מ ל ת ה . 1 4 יד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר