עמוד:יב

ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ה ע יד ה ה בנ ה י ע ו צ בי ? ל ד ב ה ה ה מ : 2 ק ר ם פ י מ ו ד ם וני ש ם וג ת ח ת ו פ ה ד י ח – י ת זו ח ט ס ק ט ם וני מ ה ת ור ש ק ת ן ה ו ם ה נו, ח נ א – ם ברבי ר ב ע ב ם י ל ע פ ל ע ה זר ח - ן ת א ו ם ת א – ם בר ברבי ע ב ם לי ע פ - ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - . ם ע ור פ י ס ינו ב ו וי א ר ק י ם ידי מ ל ת ה . 1 ע מ ת ש מ ו ש ור פ מ ע יד מ ר ת א ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 2 ור . פ י ס מ ם א ת ה ב ה א צ ו ת ו ה יב ס י ט פ ש מ ין ב רו ב ח י ם ידי מ ל ת ה . 3 ו . א ר ק ש ור פ י ס ל ת גו ה נ ת ה ל ע ם ת ע ד ת א ע י ב ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 4 ו . א ר ק ש ור פ י ס ה מ ת ו מ ד ל ש ם לי ע פ ו ם י ט פ ש מ ב ת כ ש ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 5 ר . ב ע ן מ ז ל ה וו ה מ ם י מ י א ת מ ה ם לי ע פ ה ת א ור ח ב ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 6 וז . ל ק ת מ ל ש ה ל ם י ש נ א ל ש ור א י ת ין ב ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 7 . ה זנ א ה ב ם ה ש ו ה ש י מ ין ב ל ם ינ ב ת וו ש ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 8 . ם כירי מ כרגיל ם גי ה נ ת מ ם ה י ת מ – ם מ צ ע ל ע ו ב ת יכ ם ידי מ ל ת ה . 9 רך כלל . ד ב מ ה ונ ש ם ה ל ש ת גו ה נ ת ה ה י ת מ ו ם כני ש ה ני ש – י ת רו פ ס ט ס ק ט ם ע ור פ י ס ריז פ ב יול ט – ה ח י ש ת י ש י א - ין ב ת ור ש ק ת ל ע ת ר פ ס מ ק א פ א ריז פ יול ב ט ה – י ת רו פ ס ט ס ק ט ם - יו ם יו ה יי ח מ ה ח פ ש מ ב ם וני ש ו ם י מ דו ע מ ש נ ה ת נ ב ה – ם וגי ל ונו מ ת י ש י א - ין ב ת ור ש ק ת ש פ ו ח ם יו – ם וני מ ה ת ור ש ק ת ) ס ק י מ ו ק ון ( ל לי ע ם ברי ד ב ה ו א ד ח א ל ם כ רי ח א – ה ח י ש ת י ש י א - ין ב ת ור ש ק ת וג ח , ב ה ק ס פ ה ב ם י ב ש ח מ – ה ח י ש ת י ש י א - ין ב ת ור ש ק ת ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע – ילון מ יי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר