עמוד:6

בדיקה » לאילו מהמצולעים בעמוד הקודם יש סימטרייה שיקופית ? הקיפו אותם . דיון האם בשיטה של מעיין יכולים להתקבל רק מצולעים שיש להם סימטרייה שיקופית ? . 2 לאילו מהמצולעים יש סימטרייה שיקופית ? סרטטו בהם את כל קווי הסימטרייה . אפשר להיעזר בשקף " מצולעים " 1 שבחוברת האביזרים ( עמוד . ) 6 דוגמה במשולש הזה יש שלושה קווי סימטרייה . האם מצאתם שני מצולעים שאין להם סימטרייה שיקופית ? אם אפשר לקפל צורה כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר , יש לה סימטרייה שיקופית . קווי הקיפול נקראים קווי הסימטרייה . קו סימטרייה קו סימטרייה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר