עמוד:186

ד . השוואת פונקציות 60 נתונות שתי פונקציות , , g ( x )–ו f ( x ) בייצוגים שונים . א . קבעו איזה מהגרפים מתאים לפונקציה f ( x ) ואיזה לפונקציה . g ( x ) הסבירו . ב . קבעו איזו עמודה בטבלת הערכים מתאימה f ( x )–ל ואיזו . g ( x )–ל הסבירו . ג . מצאו פתרון של המשוואה 2 - x = 6 x + 9 לפי כל אחד מהייצוגים . האם בכל הדרכים קיבלתם אותה תוצאה ? 61 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 התאימו בין הייצוג האלגברי של הפונקציות לגרפים שלהן . 2 מצאו פתרונות של המשוואה על פי הייצוג הגרפי בלבד . 3 בדקו את הפתרונות שמצאתם על ידי הצבתם במשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר