עמוד:180

משוואות - חלק ב משוואה ופתרון - חזרה והעמקה 26 בכל סעיף קבעו אם x = -5 הוא פתרון של המשוואה . | x + 8 = -2 - x ב | 2 ( -3 x + 1 ) = -3 ( 4 - 2 x ) ג | 36 = ( x + 1 ) 2 ד | 100 + 5 x = 3 x 2 א 27 בכל סעיף קבעו אם x = 2 הוא פתרון של המשוואה . | x + 5 = 9 - x ב | x - 3 = x + 2 ג | 4 ( x - 2 ) = 5 ( x - 2 ) ד | ( 5 - x ) = 2 x + 1 א 28 בכל סעיף רשמו במשבצת מספר כך שתתקבל משוואה x = -5–ש הוא פתרון שלה . א | 3 x + x = ג | x - = 3 x ה | x 2 - 3 x = 5 ב | -x + = 3 x ד | -3 x + x = ו | x 2 x 3 29 פתרו את המשוואות . א | 5 - ( x + 4 ) = -3 | - ( 5 b + 2 ) = -7 ב ג | 8 + 2 ( 3 - a ) = 16 | 7 k + 5 - 2 k = 5 ( k + 1 ) ד ה | 4 y - 2 ( 1 - 2 y ) = 6 | 12 = -3 ( 4 - 2 m ) ו 30 פתרו את המשוואות . משוואה שבשני אגפיה יש ביטויים אלגבריים 31 בכל סעיף היעזרו במבנה המשוואה כדי לפתור אותה . א | x + x + 3 = 10 + x + 3 ב | 9 + 2 x + 2 x = 2 x + 9 - 16 | 2 x + 15 - 3 x = 5 + 15 - 3 x ג ד | 3 x - 12 x - 26 = -12 x - 26 - 12 ה | 2 ( 4 x - 5 ) - x = 9 + 2 ( 4 x - 5 ) | 9 x + 5 - 3 x + 2 = 2 - 3 x + 9 x - x ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר