עמוד:145

אתגר 34 במרובע ACDB הקטעים CF–ו BF חוצים את הזוויות . ACD–ו ABD נתון : D = 41 ! , A = 90 ! מצאו את גודל הזווית . CFB משימות לסיכום 35 שתיים מהזוויות של משולש שוות לזוויות ›–ו › שבסרטוט . נתון : הזווית › היא זווית חדה . האם ייתכן שהמשולש הוא חד–זוויות ? ישר–זווית ? קהה–זווית ? הסבירו . 36 הקטעים DC–ו AB נחתכים בנקודה . O נתון : AD || BC , OCB = 53 ! , OAD = 57 ! חשבו את הזווית . AOC 37 בכל סרטוט מצאו את גודלי הזוויות . ›–ו › הנקודות D–ו C נמצאות על הישר . k הקטעים HC–ו ED נחתכים בנקודה . M הקדקודים C–ו E , D של המשולשים שבסרטוט נמצאים על הישר . m

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר