עמוד:83

מחשבים ולא רק * ... . 1 גובהו של איש השלג הוא . 'מ 1 . 5 מהו האומדן הקרוב ביותר לגובהו של העץ ? א . 6 מ' ב . 2 מ' ג . 3 מ' ד . 1 . 7 מ' . 2 כתבו מספר בין . 0 . 27–ל 0 . 26 . 3 איזה מבין המספרים הבאים נמצא בין ? 0 . 04–ל 0 . 03 א . 0 . 35 ב . 0 . 45 ג . 0 . 033 ד . 0 . 0033 1 . 4 כתבו מספר בין . 0 . 25–ל 25 . 5 סדרו את השברים הבאים בסדר יורד : 0 . 4 , 0 . 39 , 0 . 41 , 0 . 405 . 6 איזה מספר אפשר לרשום במקום החסר ? 0 . 1 < < 0 . 2 א . 0 . 10 ב . 0 . 21 ג . 0 . 12 ד . 0 . 30 1 . 7 אייל היה חולה 30–מ הימים שבחודש . כמה ימים היה אייל חולה ? 10 . 8 תלמידים למדו 25 ימים בחודש של 30 ימים . איזה חלק מהחודש לא למדו התלמידים ? . 9 מבין התרגילים שלפניכם מהו התרגיל שהתוצאה שלו היא הקטנה ביותר ? א . 500 + 0 . 1 ב . 500 - 0 . 1 ג . 500 : 0 . 1 ד . › 0 . 1 . 10 סמנו את התרגילים שתוצאתם שווה . 0–ל א . 3 : 0 ב . 0 : 3 ג . 0 › 3 ד . 0 : 0 * משימות 8–ו 6-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 139-138 , 108 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . 24 2 אורך צלע אחת של מלבן הוא מאורך הצלע הסמוכה לה . היקף המלבן הוא מ"ס 84 . 5 א . סמנו x–ב את אורך הצלע הארוכה , כתבו משוואה המתארת את היקף המלבן ומצאו את אורכי הצלעות של המלבן . ב . סמנו y–ב את אורך הצלע הקצרה של המלבן , כתבו משוואה המתארת את היקף המלבן ומצאו את אורכי הצלעות . ודאו שהתוצאות מתאימות לתוצאות סעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר