בדרך כלל בכתבה , גם זו המציגה מידע , יש בעיה , נושא או רעיון , שסביבם בנוי הטקסט ( הבעיה המוצגת בטקסט זה מובעת בשורה : "ואז נשאלה השאלה , מה עושים עם הר זבל ענקי ששוכן במרכז המדינה ללא . ( "שימוש לעתים הבעיה , הנושא או הרעיון מוצגים באופן גלוי , ולעתים באופן סמוי . הזיהוי שלהם תורם להבנה של הטקסט , כיוון שחלק גדול מן הטקסט בנוי סביבם ובא לענות עליהם , להציג להם פתרונות . ברגע שהקורא מבין את השאלה המונחת בבסיס הטקסט הוא בורר , מארגן וממקד לעצמו את הפרטים העיקריים בטקסט . זיהוי הבעיה נשען על ההקשר התוכני ולעתים גם על מבנים לשוניים , לדוגמה : לפני הצגת הבעיה מופיע ההיגד : " ואז נשאלה השאלה " ... המילה 'ואז' מקשרת בין תיאור המצב להצגת הבעיה . בקבוצות מאתרים את הבעיה המרכזית שמעלה וייל בטקסט ואז" ) נשאלה השאלה , מה עושים עם הר זבל ענקי ששוכן במרכז המדינה ללא שימוש . ( " ... משלימים בכתב את המשפט : 'הבעיה המרכזית שמעלה הטקסט היא ' ... במליאה נציגי הקבוצות קוראים את הבעיה שניסחו , ומסבירים איך הגיעו בקבוצה למסקנה שזו הבעיה . מדגישים את תפקידה הלשוני של המילה 'ואז' כמקשרת בין תיאור המצב להצגת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך