. 1 לפניכם רשימת שמות ומושגים : משנה , מסכת עדויות , רבי עקיבא , שישה סדרים , תנאים , תוספתא , רבי יוחנן , סוגיה , תלמוד ירושלמי . א . בחרו שלושה שמות או מושגים מן הרשימה וציינו באיזה עניין הם נזכרים בפרק . ב . אתרו ברשימה שלושה צמדים , או קבוצות , של מושגים והסבירו מהו הקשר ביניהם . . 2 ציינו את השלבים בעריכת המשנה . מהו השינוי שחל בהתפתחות התורה שבעל פה לאחר מרד בר כוכבא ? . 3 בחרו שני מאפיינים של המשנה והדגימו אותם מתוך משניות שלמדתם . . 4 הציגו את הדעות השונות בעניין אופייה של המשנה ואת הדעות השונות בעניין מטרתו של רבי יהודה הנשיא בעריכתה . . 5 יש הטוענים כי האיסור של רבי יהודה הנשיא ללמד בשוק עולה בקנה אחד עם העובדה שערך את המשנה . הסבירו את הקשר בין השניים . . 6 במה התלמוד דומה למשנה ובמה הוא שונה ממנה ? . 7 ציינו שני הבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי . . 8 ביטויים רבים שמקורם במשנה משמשים בשפה העברית בימינו : "מפני תיקון , "עולם " מפני דרכי , "שלום "פיו ולבו , "שווים "מראית עין" ועוד . א . בררו את משמעותם של הביטויים האלה . ב . ציינו שני ביטויים אחרים שמקורם במשנה והסבירו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית