יוקרתו של רבי יהודה הנשיא וקשריו עם השלטון סייעו לו להתמודד עם הבעיות המרכזיות של הציבור היהודי בימיו . רבי יהודה הנשיא קבע שיש לתת קדימות לתשלום המסים לשלטון הרומי על פני חובות אחרים . במקרה אחר הוא פטר את תלמידי החכמים בטבריה מתשלום מס הכתר . הפטור עורר התמרמרות בקרב יתר תושבי טבריה , כי בגללו הם נאלצו לשלם בעצמם סכומים גבוהים יותר . נושא אחר שרבי יהודה הנשיא התמודד עמו היה המשך של קיום המצוות התלויות בארץ . האיסור לעבד את האדמות בשנת השמיטה הערים קשיים על האיכר היהודי , שחי במציאות כלכלית קשה לאחר מרד בר כוכבא . רבי יהודה הנשיא שקל לבטל בשל כך את שנת השמיטה , אבל בגלל ההתנגדות החריפה ליוזמתו הוא חזר בו . במקום ביטול המצווה הוא תיקן תקנות שהקלו על קיומה : הוא פטר אזורים בארץ ישראל מחובת השמיטה , התיר לזרוע ירקות לקראת סיומה של שנת השמיטה , ומאוחר יותר אפילו התיר לזרוע ירקות בשנת השמיטה עצמה . נוסף על כך הוא פטר אזורים בארץ ישראל מחובת תרומות ומעשרות . ביישובים שרוב תושביהם היו נוכרים הוא התיר ליהודים שלא לקיים את המצוות התלויות בארץ בנימוק שאין בהם יהודים רבים ולכן דינם כדין חוץ לארץ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית