. 1 מה היה מעמדו של המרכז ביבנה בימיו של רבן גמליאל ? . 2 " רבן גמליאל אומר : כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ; ואלו הן : פסח , מצה , ומרורים" ( משנה , פסחים י , ה . ( א . מה כוונתו של רבן גמליאל במילה ? "פסח" ב . מהו תוכנו של חג הפסח לפי רבן גמליאל ? . 3 במשנה יש מחלוקת בין חכמים אם חובה להתפלל תפילת שמונה עשרה : " רבן גמליאל אומר : בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה . רבי יהושע אומר : מעין שמונה עשרה . רבי עקיבא אומר : אם שגורה תפילתו בפיו , מתפלל שמונה עשרה ; ואם לאו , מעין שמונה עשרה" ( משנה , ברכות ד , ג . ( א . מהן הדעות השונות בוויכוח על תפילת שמונה עשרה ? ב . מה אפשר ללמוד ממחלוקת זו על תהליך התגבשותה של התפילה ? ג . הסבירו את הקשר בין עמדתו של רבן גמליאל המחייבת להתפלל בכל יום תפילת שמונה עשרה לבין פעולותיו . . 4 א . השוו בין רבן יוחנן בן זכאי לרבן גמליאל . השלימו את הטבלה במחברתכם . ב . האם לדעתכם אפשר לראות ברבן גמליאל את ממשיך דרכו של רבן יוחנן בן זכאי ? נמקו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית