. 1 לפניכם רשימת שמות ומושגים : כיתות , איסיים , בחירה חופשית , מתתיהו אנטיגונוס השני , הורדוס , בית אנטיפטרוס , פומפיוס , בית שמאי . א . בחרו שלושה שמות או מושגים מן הרשימה וציינו באיזה עניין הם נזכרים בפרק . ב . אתרו ברשימה שלושה צמדים , או קבוצות , של מושגים והסבירו מהו הקשר ביניהם . . 2 בקרב הפרושים , הצדוקים והאיסיים היו חילוקי דעות בתחום הרעיוני , בתחום החברתי ובתחום ההלכתי . הביאו דוגמה לשתי מחלוקות והסבירו מה יצר כל אחת מהן . . 3 בתלמוד הבבלי מובאים דבריו של אחד החכמים שחי בסוף ימי הבית השני : "אוי לי מבית בייתוס , אוי לי מאלתן ] מקלותיהם . ] אוי לי מבית חנין , אוי לי מלחישתן ] הלשנות לשלטון הרומי . ] אוי לי מבית קתרוס , אוי לי מקולמוסן ] איגרות שהיו כותבים . ] אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי , אוי לי מאגרופן . שהם כהנים גדולים , ובניהן גיזברין ] ממונים על אוצרות המקדש , ] וחתניהם אמרכלין ] ממונים על צורכי בית המקדש , ] ועבדיהן חובטין את העם במקלות" ( פסחים נז ע"א . ( א . אילו שכבות חברתיות עלו לגדולה בימיו של הורדוס ? ב . מהו יחסו של החכם התלמודי אליהן ? . 4 דמיינו שאתם משתתפים במ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית