. 1 א . השוו בין המנהיגים לבית חשמונאי בעזרת הטבלה . השלימו את הטבלה במחברתכם . ב . אילו מסקנות עולות מן ההשוואה בעניין השינויים שחלו ביהודה בתקופת השלטון של בית חשמונאי ? ג . מהו לדעתכם השינוי המשמעותי ביותר שחל בתקופה זו ? . 2 א . אילו אמצעים נקטו החשמונאים כדי לבסס את העצמאות המדינית ? ב . האם השגת העצמאות המדינית על ידי החשמונאים הייתה חשובה לשמירה על ייחודם הדתי של יהודי ארץ ישראל ? נמקו את עמדתכם . . 3 מה אפשר להסיק ממדיניות הגיור על האופן שראו בו השליטים החשמונאים את מטרת העצמאות המדינית ? האם לדעתכם מדיניות הגיור סייעה בביסוס הזהות היהודית של המדינה החשמונאית או פגעה בה ? . 4 בברכת יעקב לבניו נאמר : " לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים" ( בראשית מט , י . ( הרמב"ן מפרש : "וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם ] ... [ וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני , כי היו חסידי עליון , ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל , ואף על פי כן נענשו עונש גדול , כי ארבעת בני חשמונאי הזקן ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית