. 1 א . מה היו התגובות של היהודים לגזרות אנטיוכוס אפיפנס ? ב . מהי התפיסה שבאה לידי ביטוי בכל אחת מהתגובות ? . 2 אתם כתבים בעיתון "חדשות . "יהודה תארו לקוראיכם את האירועים של טיהור המקדש . . 3 יהודה החליט להמשיך במרד גם לאחר ביטול הגזרות על הדת . א . האם לדעתכם הוא היה צריך להמשיך במרד ? נמקו . ב . מה תוכלו להסיק מההחלטה על המשך המרד על דמותו של יהודה בתפקיד מנהיג ? . 4 עיינו בתפילת "על הנסים" הנאמרת בחנוכה בתפילת עמידה ובברכת המזון ( תוכלו לבחור בנוסח שאתם מכירים בסידור שלכם . ( על הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה . בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית