. 1 מה פירוש המונח ? "אוטונומיה" כיצד באה לידי ביטוי האוטונומיה של יהודה בתקופה ההלניסטית ? . 2 בתקופה ההלניסטית שרר פילוג בחברה היהודית . א . מנו את הקבוצות השונות . ב . נסחו את תפיסת עולמה של כל אחת מהקבוצות . ג . במה ההתייוונות של בית טוביה שונה מההתייוונות של יסון ומנלאוס ? . 3 א' רפפורט טוען שבית טוביה הגביר את התחרות האישית בהנהגה היהודית . הסבירו כיצד טענה זו באה לידי ביטוי בדמותו של יוסף בן טוביה . . 4 לדברי א' צ'ריקובר : "המשמעות הנכונה של סיסמת המתייוונים ] הייתה [ 'הבה ונכרות ברית עם ; 'הגויים כניסה לחבר העמים ההלניים כחבר שווה להם בשביל ליהנות מכל הזכויות שסטאטוס ] מעמד [ של פוליס יוונית היה מעניק לבעליה" ( א' צ'ריקובר , היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית , עמ' . ( 137 א . לדעת צ'ריקובר , מה הייתה מטרת המתייוונים ? ב . האם לדעתכם ההתייוונות היא התבוללות ? נמקו . . 5 א . ערכו רשימה ובה פעולותיו של יסון והסבירו את מטרתה של כל פעולה . ב . נסחו מודעה הקוראת לאנשי ירושלים להירשם כתושבי אנטיוכיה . . 6 הציגו ויכוח בין המתייוונים לבין מתנגדיהם . בוויכוח העלו את ההבדלים בין התרבות הי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית