. 1 מי היה עזרא ומה היה מעמדו בממלכה הפרסית ? . 2 עיינו בספר עזרא ז , יא–כח , וכתבו את הזכויות שהעניק ארתחשסתא לעזרא . מיינו אותן לתחומים . . 3 בתלמוד הבבלי נאמר כי "ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה" ( סנהדרין כא ע"ב . ( א . אילו פעולות זיכו את עזרא בשבח זה ? ב . מהן לדעתכם נקודות הדמיון בין מנהיגותו של משה למנהיגותו של עזרא ? . 4 עזרא וגם נחמיה התמודדו עם התופעה של נישואי תערובת . בעזרא ט , יב , נאמר : " ועתה בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנתיהם אל תשאו לבניכם ולא תדרשו שלמם וטובתם עד עולם למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד . "עולם בנחמיה יג , כג–כד , נאמר : " גם בימים ההם ראיתי את היהודים השיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם . "ועם א . מה ההבדל בנימוקים לאיסור בכל אחד מהספרים ? ב . על פי הפרק , מה ההבדל בין אופן פעולתו של עזרא ובין אופן פעולתו של נחמיה ? ג . האם לדעתכם יש קשר בין עמדת עזרא בשאלת הנשים הנוכריות לבין עמדתו בשאלת הזהות היהודית ? נמקו . . 5 אילו מפעולותיו של נחמיה עוררו התנגדות ? הסביר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית