עד חורבן המקדש עמדו בראש ממלכת יהודה מלכים מבית דוד , ורבים האמינו כי השושלת לא תיפסק : " וכסא דוד ] מלכות דוד [ יהיה נכון לפני ה' עד עולם" ( מלכים א ב , מה . ( ההכרה בשושלת בית דוד נמשכה גם בגלות בבל , הן מצד הבבלים והן מצד היהודים , והם כינו את יהויכין " מלך . "יהודה יהויכין סימל בעיני היהודים את התקווה לשוב לארץ ישראל ולחדש את מלכות בית דוד ( ירמיהו כח , ב–ד . ( בפועל ההנהגה בבבל הייתה בידי זקני הגולה – מוסד שסמכויותיו אינן ברורות . הוא נקרא גם ראשי בתי אבות , וקיומו מעיד כנראה על כך שגולי בבל שמרו על מבנה חברתי המבוסס על משפחות . בצד זקני הגולה עמדו נביאים , לדוגמה יחזקאל , והם עודדו את רוחם של יהודי בבל . הנביאים קראו לעם לחזור בתשובה ולהמשיך להתפלל לבוא הגאולה . הנביא ירמיהו , שנותר בארץ לאחר החורבן , פנה במכתב אל גולי בבל , ובו קרא להם להשתקע בבבל והזהיר אותם מלמרוד בה ומלצפות לשוב לארץ ישראל לפני מלאת שבעים שנה לגלותם . הנביא יחזקאל עודד אותם בנבואות על מלך מבית דוד שינהיג את העם וחיזק את התקווה לבניין בית המקדש מחדש . תעודה הנביאים מעודדים את העם בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית