א אגלומרציה 177 , 158 , 155-153 - אוכלוסייה מזדקנת 95 , 93 , 91 - אוכלוסייה נושאת 92 - אוכלוסייה נתמכת 92 - אוכלוסייה צעירה 91 - אזור גלעין , 154 , 153 , 152-148 , 132 , 103 , 100 - 175 , 166 , 162 , 161 , 158 , 157 , 156 , 155 אזור סחר חופשי 45 - אזור שוליים ( פריפריה ) 332 , 216 , 208 , 207 , 194 , 181 , 166 , 162 , 161 , 158 , 157 , 156 , 155 , 153 , 152-148 , 137 , 132 , 103 , 100 , 58 - איגרת חוב 120 - איזור 225 - אי חום עירוני 224 , 203 - איכות חיים 340 , 304 , 299 , 264 , 260 , 252 , 251 , 226 , 224 , 217 , 216 , 215 , 214 , 187 , 186 , 185 , 181 , 98 , 77 , 62 , 34 , 17 - ( quality of life ) אימפריאליזם 137 , 115-105 - אינדקס הפיתוח של האו"ם 165 , 103 , 81 , 79 , 74 - Development Index ) ( HDI -Human אי-שוויון מרחבי 161 , 159 , 158 , 157 , 156 , 148 , 61 - אמריקניזציה 128 - אנרגיה גאותרמית 326 , 325 , 314 - אנרגיה הידרואלקטרית 327 , 325 , 324 , 314 , 35 - אפקט החממה 338 - אקוויפר 294 , 37 - ארגון המדינות המתועשות 147 , 145 - Eight ( ( G 8 - The Group of ארגונים לא-ממשלתיים 339 ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים