בטבלה מובאים נתונים סטטיסטיים של מרבית מדינות העולם המדינות מופיעות בטבלה על פי מיקומן בדירוג רמת הפיתוח שקבע האו"ם  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים