שאלות רבות עולות כאשר עומדים בפני תכנון פיתוח מקיים וביצועו : האם הכוונה היא בעיקר לשמר את הקיים , ולשנות שינויים מזעריים רק כאשר הדבר הכרחי ? האם פיתוח מואץ הוא בהכרח תהליך שלילי שאינו מתחשב בסביבה ? האם יכול להיות פיתוח מואץ המתחשב בסביבה ? לעתים קרובות תהליכי פיתוח מקיימים מיועדים לתיקון מפגעי סביבה שכבר נגרמו - כיצד אפשר ליצור תהליכי תכנון מוקדמים שיובילו לביצוע תהליכי פיתוח המתחשבים בסביבה מלכתחילה ? תהליכי פיתוח מקיימים פועלים ברמות שונות - מהם תהליכים ברמה המקומית , למשל התמודדות עם זיהום האוויר בערים , שרשויות המדינה מטפלות בהם ; מהם תהליכים ברמה אזורית , דוגמת פרויקטים להגנה על ים שלחופיו כמה מדינות , המטופלים מתוך שיתוף פעולה בין כמה מדינות ; ומהם תהליכים גלובליים , כגון טיפול בהתחממות הגלובלית , שגורמים רבים , לאומיים ובין-לאומיים , מטפלים בהם . להלן הדרכים העיקריות הננקטות היום בניסיון להגיע לתהליכי פיתוח מקיימים .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים