אמר הקב"ה לאדם הראשון : ... " ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן , וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי . תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך " ... ( מדרש קהלת רבה , מהדורת וילנה , פרשה ז ( ' המודעות ההולכת וגוברת לפגעי האדם בסביבה , פגעים שאותותיהם ניכרים בתחומים רבים , הולידה את המושגים פיתוח בר קיימא וקיימות . שני המושגים קשורים לשתי בעיות מרכזיות : הבעיה הראשונה היא השינויים מרחיקי הלכת שחלו במבנה ובתפקוד של המערכות האקולוגיות בעולם ב50- השנים האחרונות בעקבות מעשי האדם . שינויים אלו הובילו לצמיחה כלכלית ולרווחה אנושית , אבל גרמו גם להידרדרות חמורה במצבן של מערכות אקולוגיות ופגעו באוכלוסיות נרחבות של בני אדם , בעלי חיים וצמחים . הבעיה השנייה היא בעיית דלדול המשאבים הטבעיים של כדור הארץ בשל ההיקף הנרחב של תהליכי הפיתוח בעולם . פיתוח בר קיימא וקיימות מייצגים תהליכי פיתוח שאפשר לכנותם " תהליכי פיתוח מקיימים , " המאופיינים ביכולת להתקיים זמן רב בלי לפגוע בבסיס המשאבים שעליהם הם נסמכים . על פי תפיסות אלו , יש להגביל את הצמיחה הכלכלית לפי כמות המשאבים הקיימת ולפי קצב התחדש...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים