מדיניות הפיתוח של המרחב הכפרי בעולם המפותח מתמקדת כיום בכמה יעדים : פיתוח כלכלי של האזור הכפרי - תמיכה בענף החקלאות כספק מזון המסוגל לעמוד בתחרות הגלובלית , ובמקביל - פיתוח מגוון תעסוקות ופעילויות כלכליות נוספות במרחב הכפרי . חיזוק הקהילות הכפריות - שיפור איכות החיים של תושבי המרחב הכפרי וצמצום הפערים ברמת הרווחה שלהם לעומת האוכלוסייה העירונית . שימור השטחים הפתוחים ומשאבי הטבע ( שרובם מצויים במרחב הכפרי ) באמצעות פיתוח בר קיימא , שבו נוקטים זהירות רבה בניצול משאבי הטבע , תוך התחשבות בדורות הבאים . האמצעים להשגת היעדים במדינות המפותחות אמצעים שונים ננקטים במדינות המפותחות כדי לקדם את פיתוח המרחב הכפרי , ואלו העיקריים שבהם : שינוי תכניות המיתאר האזוריות - משנות ה90- של המאה ה20- חלה במדינות המפותחות תפנית במדיניות כלפי האזורים הכפריים . עד אז עסקו רוב המדינות בעיקר בתכנון ובפיתוח של ענף החקלאות , אבל מאז שנות ה90- במוקד התכנון והפיתוח עומד האזור - על משאביו הייחודיים ועל מכלול הפעילויות המתקיימות בו ( ובכללן גם ענף החקלאות . ( במסגרת מדיניות התכנון והפיתוח החדשה קיימת הבחנה בין אזורים ה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים