העיבוד החקלאי לסוגיו משפיע על הסביבה הטבעית . ככל שהחקלאות מתפתחת - כן גדלה השפעתה על הסביבה , ובמקרים רבים זוהי השפעה שלילית הגורמת נזקים רבים ומפגעים קשים . ואולם תפקידיה החשובים של החקלאות , ובעיקר תפקידה כמקור המזון למין האנושי , אינם מאפשרים לצמצם את הייצור החקלאי . ההפך : אוכלוסיית העולם גדלה - וזקוקה לעוד ועוד מזון . למרות ההשפעה המזיקה , החקלאות גם תורמת תרומה חשובה לסביבה - הקשורה בעיקר לשטחים החקלאיים , שהם שטחים פתוחים , וקיומם חשוב ביותר לחיים על פני כדור הארץ . אם לתרומת החקלאות לסביבה יתווספו דרכי עיבוד מושכלות וידידותיות נקבל חקלאות בת קיימא , השומרת על האיזון האקולוגי : אינה מכלה ואינה מזהמת את המשאבים שהיא נשענת עליהם ( קרקע , מים , אוויר ומגוון בעלי חיים וצמחים , ( מטפחת אותם ומשמרת את ערכם גם לימינו אלה וגם לדורות הבאים . בנושאים אלו יעסוק הפרק . חקלאות בת קיימא : ( agricalture sustainable ) חקלאות המבוססת על גישה המשלבת את צורכי הפיתוח וצורכי החברה עם הצורך לשמור על הסביבה . לפי גישה זו , כל פיתוח וכל  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים