מדדי הפיתוח בתחומי החברה והרווחה נגזרים מהשכלת האוכלוסייה ומרמת השירותים המסופקים לה בתחומי החינוך , התרבות , הבריאות , הדיור ועוד . שיעור יודעי קרוא וכתוב או שיעור הבערות שני מדדים אלו - שיעור יודעי קרוא וכתוב ושיעור הבערות - משקפים נקודות מבט שונות על אותו נושא , ומטרתם לקבוע את רמת ההשכלה הבסיסית של התושבים במדינות העולם . שיעור יודעי קרוא וכתוב מודד את אחוז התושבים ( הבוגרים ) היודעים לקרוא ולכתוב מתוך כלל האוכלוסייה הבוגרת . שיעור הבערות מודד את אחוז התושבים ( הבוגרים ) האנאלפבתים - שאינם יודעים קרוא וכתוב . ידיעת קרוא וכתוב היא כלי הכרחי בחייו של האדם בחברה המודרנית . הבערות בולמת את ההתפתחות האנושית , התרבותית , הטכנולוגית והמדעית ומסמנת נחשלות . במדינות המפותחות שיעור יודעי קרוא וכתוב מתקרב ל . 100 % - במדינות המוסלמיות באסיה ובצפון אפריקה , וכן במדינות אמריקה הדרומית ויתר מדינות אסיה , ידיעת קרוא וכתוב נמצאת בעלייה מתמדת ונעה בין 70 % ל 95 % - מכלל האוכלוסייה . ואולם במדינות אפריקה ובחלק ממדינות אסיה העלייה בשיעור יודעי קרוא וכתוב אטית יותר ומגיעה ל 70 % -40 % - בלבד מכלל האוכ...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים