לתלמידי החטיבה העליונה משרד החינוך - המזכירות הפדגוגית האגף לתכנון ולפיתוח תכ"ל והפיקוח על הוראת הגאוגרפיה הפיתוח והתכנון המרחבי ספר לימוד בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה בהיקף 2 יחידות לימוד לבחינת הבגרות מאירה שגב _ איריס שילוני צביה פיין  אל הספר
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים