ביאורי מילים וביטויים לפרקים טז - כ ‡ אדמ ? ני ) פרק טז פס' יב ...................................................... ) מי ששערו אדום ) ג'ינג'י ( או שהוא בעל לחיים אדומות . איפת ה ? ליא ) פרק יז פס' יז .......................................... ) איפה , בערך 40 ליטר , של דגן קלוי באש ) קלי . ) אי ? ה ? ני ? ם ) פרק יז פס' ד ............................................... ) אדם היוצא לעמוד בין שני צבאות לוחמים . אל י ?? ל לב אדם עליו ) פרק יז פס' לב ....................... ) לא יפחד האדם ממנו . אל ? הי י ? די ?? ) פרק יח פס' יז ...................................... ) ידי לא תכה אותו ולא תפגע בו . א ? ה - א ?? ת ) פרק יז פס' ד ......................................... ) מידת אורך , בערך חצי מטר ) כאורך א ? ת היד - מן המרפק ועד לשורש כף היד של מבוגר . ) א ? נה את ????? לע ? ף ה ?? מים ? ? לבהמת לא אביא את גופתך לקבורה ואשאיר אותה בשדה לעופות טרף ה ?? דה ) פרק יז פס' מד ( ולבעלי חיים . · ? הכ ? ת ד' ) פרק כ פס' טו ................................................. ) כאשר ישמיד ד . ' ? ית ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית