תחביר 256 טיפ : מילות חיבור ומילות שעבוד בין חלקי המשפט מחברות מילים המציינות קשרים לוגיים מסוגים שונים . במשפט מחובר ( מאוחה ) יופיעו מילות חיבור ובמשפט המורכב יופיעו מילות שעבוד . דוגמות למילות חיבור הקשר הלוגי דוגמות למילות השעבוד במשפט המחובר ( מאוחה ) במשפט המורכב ו, גם, אף, וכן, כמו כן, נוסף על כך, מלבד ריבוי והוספה __ זאת, זאת ועוד אף ש, אף על פי ש, גם אםאבל, אך, אולם, למרות זאת, אף על פי כןניגוד, ויתור כשם ש, כפי שלעומת זאת, ואילוהשוואה ועימות לכן, על כן, לפיכך, משום כך, בעקבות סיבה ותוצאה כי, מפני ש, כיוון ש, היות ש, זאת מאחר ש, הואיל ו כדי ש, בשביל שלשם כךתכלית __אוברירה שדהיינו, זאת אומרת, כלומר, לשון אחרהבהרה, פירוט לאחר ש, אחרי ש, לפני ש, לפני כן, לאחר מכן, אחר כך, קודם לכן זמן כאשר, כש, בזמן ש, ברגע ש, עד ש אם, בתנאי ש, לו, אילו, __תנאי אלמלא ככל ש, במידה ש, עד כמה__מידה * עשויות להיות מילות חיבור ושעבוד נוספות שאינן בטבלה . 1 תרגיל לפניכם 14 משפטים . א . סמנו במדגש את כל הנשואים ואת כל הנושאים . ב . ציינו ליד כל משפט את סוגו התחבירי : פשוט, מחובר או מורכב . בדקו כמה נשוא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית