ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ה ע יד ה ה בנ ה י ע ו צ בי ם רי ב ח ם ע ף ו ע ל – י ת רו פ ס ט ס ק ט ם ע ור פ י ס . ם ע ור פ י ס ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 6 . י פ ל ע י ת ליל ע ף צ ר ב ון ת נ ע ד רגנו י א ו וי ה יז ם ידי מ ל ת ה 7 . ור . פ י ס . ם ע ור פ י ס מ ע מ ת ש מ ה יון ע ינו ר ב י ם ידי מ ל ת ה 8 . ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע – ילון מ ת ו ע ס מ ם רי פ ס ב ת ונו מ ת ב ם י א ור ק י – ת זו ח ט ס ק ט ם וני מ ה ת ור ש ק ת יד ח י ב ם רי א ת ו ם צ ע ת ו מ ש ת יי ט ה ל ע ה זר ח - . ם י ב ובר מ ור ב, ל, ש י ק ה ת יו ת ו א ל ע ה זר ח - י . . . . ת ע ד ל – ת י ש י א ה ע ד ת ע ב ה י ט פ ש מ ל ע ה זר ח - לך . . . ) ש י, ל ש יד ( ח י ב ל" ש " ה יל מ ה ת יי ט ה ל ע ה זר ח - . . . ) ם לכ ש לנו, ש ( ם י ב בר " ל ש " ה יל מ ה ת יי ט ה - יד ( לי, לך . . . ) ח י ב "ל" ס ח י ה ת ל י מ ת יי ט ה ל ע ה זר ח - . . . ) ם ( לנו, לכ ם י ב בר "ל" ס ח י ה ת יל מ ת יי ט ה - ם ילי מ ת ו ח פ ש מ ל ע ה זר ח - ם י ל י מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - י פ ל ע ת ונו מ ת ו ה ול ויז ק ב ת ונו מ ת רו א ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית