הנוסחה לחישוב שטח טרפז הבנייה של נוסחת שטח הטרפז נשענת על בניית מקבילית מתאימה . מחשבים את S 1 - שטח טרפז א בסרטוט . משכפלים את הטרפז ומקבלים מקבילית : מחשבים את שטח המקבילית שנוצרה . שטח הטרפז שווה למחצית שטח המקבילית . את שטח המקבילית S 2 אפשר לחשב על ידי חישוב סכום הבסיסים של הטרפז והכפלת התוצאה בגובה הטרפז : S 2 = ( a + b ( x h שטח הטרפז שווה למחצית שטח המקבילית : S 1 = S 2 : 2 = (( a + b ( x h ( : 2 היקף לעומת שטח בפרק זה מחשבים את השטח ואת ההיקף של אותה צורה ומשווים ביניהם . מטרת ההשוואה להדגיש נקודות אלה : היקף של צורה נמדד ביחידות אורך לעומת שטח של צורה הנמדד ביחידות שטח . צורות שוות שטח אינן בהכרח שוות היקף , ולהפך : צורות שוות היקף אינן בהכרח שוות שטח . שטחים זה השטח שלי ! על פי ההמלצה בתוכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 9 שעות לנושא זה . פרק זה מתחיל בחזרה על הנושא " שטח של מלבן " ובהעמקה בו , תוך כדי לימוד יחידות מידה שונות . בהמשך הפרק התלמידים עוסקים בחישוב שטחים של צורות שונות על רשת משבצות , ולבסוף הם בונים את הנוסחה לחישוב שטח של משולש , של מקבילית ושל טרפז . רקע מתמטי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית