( עמודים 94 - 89 ) יחידה זו עוסקת בזיהוי ובסרטוט של גבהים במקבילית ובטרפז . היחידה פותחת בהגדרה של גובה של מקבילית : גובה של מקבילית הוא קטע המחבר בין קודקוד המקבילית לצלע שמולו ) או להמשכה ( ומאונך לה . לכל צלע במקבילית אפשר לסרטט שני גבהים – אחד בתוך המקבילית ואחד מחוץ למקבילית . כדי לסרטט גובה מחוץ למקבילית יש להאריך את הצלע מול הקודקוד המתאים ולסרטט אנך ( בדומה לסרטוט גובה במשולש קהה זווית ) . בפעילות 2 התלמידים מתבקשים לסרטט שני גבהים היוצאים משני קודקודים שמול הצלע המסומנת ומגיעים לצלע זו או להמשכה . לאחר הסרטוט התלמידים מודדים את שני הגבהים שסרטטו בכל מקבילית ומגלים שהם שווים באורכם . גובה של מקבילית הוא קטע המחבר בין קודקוד המקבילית לצלע שמולו ) או להמשכה ( ומאונך לה . בפעילות 3 התלמידים צריכים להחליט אם הקטע האדום בכל מקבילית הוא גובה לצלע המסומנת . חשוב שהתלמידים ינמקו את תשובותיהם תוך שימוש במושגים המופיעים בהגדרת הגובה של מקבילית : צלע , קודקוד , מאונך . הינה התשובות ודוגמאות להסברים לפעילות זו : . 3 א . האם הקטע האדום בכל מקבילית הוא גובה לצלע המסומנת בכחול ? הקיפו . אם הק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית