המסגרת המושגית עבור אוריינות הקריאה , שהוכנה לצורך מבחן פיזה , 2015 כוללת הגדרה של ארבע תצורות טקסטים שהקוראים נפגשים אתן . תצורות אלה צריכות להוות חלק מאוסף 82 ראמ ) "ה מרץ , ( 2013 פיזה – 2015 טיוטת המסגרת המושגית באוריינות קריאה . מתוך אתר הראמ – Pisa – "ה מחקרים בינלאומיים : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Rama / MivchanimBenLeumiyim / OdotPisa . htm 83 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( "ג תוכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . 84 ראו שם . 85 משרד החינוך ( תשע-ב"תשע . ( "ג קידום תהליכי כתיבה . בתוך : תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות - ה' ו' ( עמודים . ( 38-44 ירושלים . / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Yesodi / ChinuchLeshony / ezerLehoraa 86 משרד החינוך ( תשע . ( "א-2011 כאן ביתי – מעיינים בפרק על הרשות המקומית בספר מולדת , חברה ואזרחות . המיומנויות של הקוראים : טקסטים רציפים , טקסטים לא-רציפים , טק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית