" מילה טובה מאוד לכיתה ה " הוא ספר מודפס , שהגרסה הדיגיטלית שלו משלבת כלים ייחודיים לסביבה זו . סביבת " כותר" מכילה את הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס . בסביבת " כותר" ניתן להקרין כל מקטע בספר לטובת קריאה שיתופית ושיח משותף או לשם ביצוע משימות משותפות . הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס כוללת בין היתר פעילויות ומקורות מידע שלא ניתן להיחשף אליהם בספר המודפס ( למשל , סרטון . ( אלו מהווים חלק בלתי נפרד מכל פרק שהם מופיעים בו ( בספר המודפס יופיע אייקון שיסמן מעבר ל"כותר" עבור פעילויות כאלה . ( הגרסה הדיגיטלית כוללת גם שכבות נוספות המנצלות את מאפייני הספר הדיגיטלי ומעשירות את חוויית הלומדים ; כלומר לרשות המורים עומד הספר המקורי ועליו שכבות שצוות מטח או המורים הוסיפו בעצמם . 51 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – – CIL בתי ספר יסודיים . מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev 52 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית