הקדמה 4 .................................................................................................... עקרונות מנחים של הסדרה 6 ......................................................................... הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה 10 .......................................................... טקסטים ספרותיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה 10 ........ שכלול כישורי שיחה ושיח דבור 15 .............................................................. עקרונות מנחים בהוראת הלשון 21 ............................................................. הרחבה והעמקה של אוצר מילים 23 ............................................................ פיתוח רמות חשיבה גבוהות 29 .................................................................. טיפוח אוריינות דיגיטלית 31 ..................................................................... הגרסה הדיגיטלית של הספר "מילה טובה – עברית לכיתה 32 ................. ה" טיפוח כישורי הבעה בכתב בסביבה דיגיטלית 38 ........................................ קריא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית