א . פונקציות שני צירי–מספרים המאונכים זה לזה מהווים מערכת צירים . לציר האופקי נהוג לקרוא ציר x ולציר האנכי נהוג לקרוא ציר . y נקודת החיתוך של הצירים נקראת ראשית הצירים , ומסמנים אותה כנקודת האפס של כל אחד מהצירים . מתארים נקודה באמצעות זוג סדור של מספרים : המספר השמאלי הוא שיעור x–ה של הנקודה , והמספר הימני הוא שיעור y–ה שלה . דוגמה : את הנקודה A במערכת הצירים מתארים כך : ( 3 , -2 ) כאשר מסרטטים צורה גאומטרית במערכת צירים , אורך הקטע המייצג יחידה בציר x ואורך הקטע המייצג יחידה בציר y חייבים להיות שווים . כדי לקבוע אם קו הוא עולה או יורד בודקים את הכיוון שלו משמאל לימין . קו עולה הוא קו שעבור כל נקודותיו - כאשר שיעורי x–ה גדלים , גם שיעורי y–ה גדלים . דוגמה : קו יורד הוא קו שעבור כל נקודותיו - כאשר שיעורי x–ה גדלים , שיעורי y–ה קטנים . דוגמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית