ב . ייצוג מידע על ידי גרפים ) עמ' ) 23-14 ) 2 א . 1 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 2 מ"ס 24 שטח : 36 סמ"ר , היקף : 3 מ"ס 26 שטח : 36 סמ"ר , היקף : מ"ס 30 ב . ) 3 C 3 B 2 D 1 א . A תל אביב , B חיפה , C טבריה , D ירושלים ) 8 א . 20 ! C ב . 20–כ דקות ) 9 א . 16 : 00 , 11 : 30 ב . מ”ק 200 ג . 8 : 00-13 : 00 ד . 15 : 00-18 : 00 ה . 13 : 00-15 : 00 ו . מ”ק 100 ז . מ”ק 150 ) 10 א . 13 : 00-15 : 00 ב . 15 : 00-18 : 00 ג . ) 11 13 : 00-15 : 00 א . 18 דקות ב . 16 , 1 דקות ג . 150 ליטר , 13-9 דקות ד . 350 ליטר ה . בדקות 225 , 7-4 ליטר ; בדקות 150 , 13-9 ליטר ) 12 א . 3 ימים ב . 30 מילימולאר ג . בימים שלישי ורביעי לניסוי ) 14 ב . גרף ג ) 16 א . הבריכה שרוקנו - גרף אדום ב . ק”מ 0 , ק”מ 1 , 600 ג . ק”מ 400 , ק”מ 1 , 400 ד . הבריכה שמילאו , ק"מ 400–ב ה . 36 שעות ו . 18 שעות ז . 48 שעות , ) 17 ק”מ 1 , 000 א . - 77 גרף אדום ב . מ”ק 5 - 88 , מ”ק 15 - 77 ג . 77 ד . 90 דקות , מ"ק 20 ה . מ”ק 30 , שעה ו . מ”ק 25 , 105 דקות ז . מ”ק 60 - 77 , מ”ק 50 - 88 ח . ) 18 77 ב . מ”ק 80 , מ”ק 160 ג . בין 3–ל 2 ד . מ”ק 240 ה . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית