( ויקרא יט , כג ) מתחלת בריתו של עולם , לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה , הדא הוא דכתיב : " ויטע ה' אלקים גן בעדן" ( בראשית ב , ח , ( אף אתם , כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה , הדא הוא דכתיב : "וכי תבאו אל הארץ . " ויקרא רבה כה , ג הדא הוא דכתיב - ככתוב . 1 מה הדבר הראשון שעשה הקב"ה לאחר שברא את העולם ? . 2 מה הדבר הראשון שמצווים בני ישראל לעשות מיד לאחר שייכנסו לארץ ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית