בקיץ : ברכנו ה' אלקינו , בכל מעשה ידינו . וברך שנתנו בטללי רצון ברכה ונדבה , ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום , כשנים הטובות לברכה , כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים . ברוך אתה , 'ה מברך השנים . בחרף : ברך עלינו ה' אלקינו , את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה , ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה , ורוה פני תבל , ושבע את העולם כלו מטובך , ומלא ידינו מברכותיך , ומעשר מתנות ידיך . שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע , ומכל מיני משחית , ומכל מיני פורענות . ועשה לה תקוה טובה ואחרית שלום , חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה , וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה . ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה , כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים . ברוך אתה , 'ה מברך השנים . מתוך תפלת שמונה עשרה רוה - תביא למצב של רויה , של שפע ושבע עד שאי אפשר להוסיף עוד . שבע - תגרם לשבע פרענות - צרה או אסון הנגרמים בידי שמים . . 1 סמנו בברכה את כל המלים ממשפחת המלים ך-ר-ב . א . כמה מלים מצאתם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית