עמוד:81

הקוו > ם שווי-הפוטנציאל במישור , שנמצא בו מטען חשמלי נקודתי חיובי , הם מעגלים בעלי מרכז משותף , שבו נמצא המטען הנקודתי ( הקווים המרוסקים באיור . ( 13-2 בכל נקודה במישור , קו השדה החשמלי מאו נך לקו שווה-הפוטנציאל העובר באותה נקודה , וכיוונו ממרכז המעגל כלפי חוץ ( הקווים המלאים באיור . ( 13-2 חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בספר "תורת החשמל" כרך א , סעיף . 13 . 4 מטרות הניסו י מיפוי קווים שווי-פוטנציאל וקווי שדה בקרבת גופים טעונים . מציאת עוצמתו וכיוונו של השדה החשמלי בקרבת הגופים הטעונים . הערכת משך הניסו י ארבעה שיעורים . עקרונות שיטת הניסו י מכיוון שלכל הנקודות הנמצאות על אותו קו שווה-פוטנציאל יש אותו פוטנציאל , הפרש הפוטנציאלים , כלומר , המתח , בין נקודה כלשהי על קו שווה-פוטנציאל מסוים לביו נקודה קבועה מחוץ לקו זה , היא בע ערך קבוע . איור 13-2 קווי שדה ( הקווים המלא ים ) וקווים ש ו וי-פ וט נצ יאל ( הקווים המר וסקים ) בשדה חשמלי , הנוצר על- יד י מטען חי ובי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר