עמוד:38

שישמשו כמדי-זרם למדידת הזרמים . 1 , 1 < הרב-מודד 3 2 הרביעי ישמש כמד-מתח . . 2 הפעל את הספק . E 2 כוון את מתח המוצא שלו לערך , E 2 = 6 V כאשר הספק מחובר במעגל . . 3 הפעל את הספק f it כוון את מתח המוצא שלו לערך , £ } = 1-5 V כאשר הספק מחובר במעגל . . 4 מדוד את המתחים U ^ U 2 , U 1 על הנגדים ^ R 2 , R x , R בהתאמה . שים לב לקוטביות המדידה . רשום את תוצאותיך בטבלה כדוגמת טבלה . 7-1 . 5 מדוד את הזרמים 3 rnryn I c , 1 1 רב-מודדים . אם יש 3 ברשותך פחות רב-מודדים מהנדרש , ועליך להעביר רב-מודד מנקודה אחת לאחרת , נתק את הספקים מהמעגל בעת חיבור מדהזרם . רשום את תוצאותיך בטבלה . 7-1 . 6 כבה את ספקי המתח . נתק את E וחבר אותו שנית בקוטביות 2 הפוכה . חזור על המדידות המתוארות בסעיפים 5-2 לעיל ( ראה איור ך- >\ . { עיבוד התוצאות . 1 השלם את העמודות החסרות בטבלה כדוגמת טבלה : 7-1 הזרם המחושב , הסטייה היחסית של הזרם המחושב מהזרם הנמדד ( סטיית הזרם , ( המתח המחושב והסטייה היחסית של המתח המחושב מהמתח הנמדד ( סטיית המתח . ( אם הסטי יה באחד הנגדים עולה על , 20 % חזור על החישובים , ובמידת הצורך - גם על המדידות . בחישוביך השתמש בערכים הנקובים של הנגדים . . 2 על סמך המדידות שביצעת : א . הראה כי חוק הצמתים של קירכהוף מתקיים בצמתים B- ) A שבמעגלים 3 7 . 7-4-י ב . הראה כי חוק המתחים של קירכהוף מתקיים בחוגים ( 1 ) ( 2 ) -ו בשני המעגלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר