עמוד:19

רשימה ביבליוגרפית דוח ועדת הקריאה והכתיבה - טיפוח השפה הכתובה והדבורה בגני הילדים , ( 2001 ) משרד החינוך , התרבות והספורט תשס"א . המשוב הארצי למערכת החינוך , שפת אם עברית וערבית , כיתה ד' , 'וח יוני - 1996 דוחות . הנאור , ד' , ( 2003 ) הגישה המאוזנת להוראת הקריאה , הוצאת הקיבוץ המאוחד . לוין , א' , ( 2001 ) שמות האותיות כגשר בין המילה הדבורה לכתובה , הד הגן , , 'ב כסלו תשס"א . לוין , 'א שמש , 'ק ארם , 'ד ובירון ש' , ( 2003 ) " תכניות לקידום אוריינות בגני-ילדים , "ביפו בתוך הד הגן , . 23-4 , 'ב שלייפר , , 'מ לוין , , 'ר שלטון , , 'ח פרוינד , , 'ט ולוין , א' , ( 2006 ) " נחשון כל - "יכול תכנית לימודים משולבת מגוון מדיה לטיפוח ניצני אוריינות לשונית ברצף מובנה גן - בית , הד הגן , . 31-20 ( 3 ) 70 תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים הממלכתי והממלכתי-דתי , ( התשס"ו , ( ת"ל משרד החינוך . תכנית לימודים , חינוך לשוני עברית - שפה , ספרות ותרבות לבית-הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי ( התשס"ג , ( תל , משרד החינוך , התרבות והספורט . Adams , M . J . ) 1991 ( . Beginning to read : Thinking and learning about print Cambridge , MA : MIT Press . Ch . 4 : Research on prereaders . Berman . R . ) 1985 ( . The acquisition of Hebrew , In : Slobin , D . ) ed ( The cross linguistic study of language acquisition , Vol . 1 : The data . N . J .: Hillsdale . Eribaum . Pp . 255-371 Flood J . Heath S . B . & Lapp D . ) 1997 ( . Handbook of research on teaching , , , , , literacy through the visual and communicative arts . New York : Simon & Schuster / Macmillan . Mullis , I . V . S ., Martin , M . O ., Gonzalez , E . J ., & Kennedy , A . M . ) 2003 ( . PIRLS 2001 International report : IEA’s study of reading lLiteracy achievement in primary schools , Chestnut Hill , MA : Boston College .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר