עמוד:87

ב . חישוב העתק על-פי גרף סהירות-זסן . 30 לפניכם גרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . ברגע t- 0 היה הגוף בנקודה ששיעורה . x = 20 m 0 u IDDID n מקום-זמן של תנועת הגוף . . 31 באיור מוצגים גרפי מהירות-זמן של גופים א ו-ב הנעים לאורך קו ישר ( הקו המקווקו באיור מקביל לציר הזמן . ( איזה משני הגופים עובר דרך ארוכה יותר מרגע t- 0 עד רגע ^ נמקו . . 32 לפניכם גרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר , ביחס לציר x המצביע בכיוון תנועת הגוף . ברגע t- 0 הגוף היה בנקודה ששיעורה . x = 20 m 0 א . העריכו את העתק הגוף מרגע t = 0 עד רגע . t = 6 s ב . חשבו את מקום הגוף ברגע . r = 6 s סעיף : 6 תנועה ₪ ות-תאוצה תרגילים 45 - 33 שלהלן עוסקים בתנועת גוף יחיד . . 33 מכונית הנוסעת בכיוון החיובי של ציר x מואצת ממנוחה בתאוצה של 2 מ \' ש ' , ולאחר 12 שניות ממשיכה את נסיעתה במהירות קבועה . א . הסבירו את משמעות המשפט : "המכונית מואצת בתאוצה של 2 מ \' ש ' . " ב . מהי מהירות המכונית כעבור 5 ש ?' ג . מהו המרחק שהמכונית עוברת במשך 5 השניות הראשונות של תנועתה ? ד . מהי מהירותה המרבית ? ה . סרטטו גרף מהירות-זמן של תנועת המכונית 20-ב השניות הראשונות לתנועתה . ו . מהו המרחק שהמכונית עוברת במשך 20 השניות הראשונות של תנועתה ? . 34 מכונית מואצת בתאוצה קבועה במשך 6 שניות לאורך כביש ישר ממהירות שגודלה 18 ק " מ \ שעה למהירות שגודלה 72 ק " מ \ שעה . א . מהי תאוצת המכונית המבוטאת ביחידה מ \' ש ' ? ב . מהו המרחק שהמכונית עוברת בפרק זמן זה ? . 35 מטוס מואץ ממנוחה בתאוצה קבועה על מסלול המראה , וממריא כעבור 6 ש / לאחר שעבר מרחק של 600 מ ' על פני המסלול . חשבו את מהירותו ברגע ההמראה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר