עמוד:64

. 8 תשובה לשאלה 6 א חלק שני : המשורר מאחל ל עול י לירושל י שיהיו שלווי " - י ל י אהבי . " . 9 תשובה לשאלה 6 ב חלק ראשו : המשורר מאחל שיהיה של ו בירושל י - " יהי - ל חיל - " בחומות החיצוניות . . 1- תשובה לשאלה 6 ב חלק שני : המשורר מאחל שתהיה שלווה בירושל י - בארמונות , בפני העיר " - לוה רמנ תי . " . 11 תשובה לשאלה 6 ג : הקשר ב י של ו ירושל י לב י שלוות תושביה - ברגע שירושל י במצב של של ו , תושביה יכול י להיות שלווי . ל כ כדאי לאנשי ירושל י להתפלל לשל ו ירושל י . . 12 השל ו והשלווה לירושל י ה למע " אחי ורעי - " הקרוב י האהוב י , ולמע בית ה , ' כלומר למע בית המקדש . . 13 תשובה לשאלה 8 א : לפי האפשרות הראשונה , המזמור קשור לבית המקדש הראשו , וזו התפעלות ראשונית . . 14 תשובה לשאלה 8 ב : לפי האפשרות השנייה , המזמור הוא התרפקות על העבר ושאיפה לבנות את בית המקדש השני . תהיל י קכח . 1 ניתוח המזמור מבוסס על מגידוב רוני , השירה המקראית בראי ההוראה , ירושלי : מכו הרטמ , ³ תש " ע . . 2 לעניי החילוני -דתי / מאמי - ³ לא מאמי - בס ו היחידה נחזור למשמעויות השונות . . 3 תשובה לשאלה 2 א : לפי דברי חז " ל , עשיר הוא מי ששמח בחלקו . . 4 תשובה לשאלה 2 ב : הציטוט של חז " ל לביסוס תשוב ת לקוח , כמוב , ממזמור זה - תהיל י קכח פס ' . 2 . 5 יש המפרש י את ירכתי הבית כחדר האחורי – דבר המלמד על צניעות האישה . המלבי " מתייחס בפירושו לשתי האפשרויות - ה של הסככה ו ה של הצניעות , וזאת לשונו של המלבי "• : " אשת כגפ פוריה ... הג שעומדת בירכתי הבית , יגביהו ענפיה ודליותיה עד גג הבית , וסככת מ ש על הבית בכלל . כ היא – ( האישה ( צנועה , שוכנת באהל בירכתי הבית , ובכל זאת שומרת וסוככת על הבית בכללו " . . 6 תשובה לשאלה : 3 לפי הסבר הדימוי , האישה בביתו של האד המאושר היא פורייה – יש לה ילד י רב י . כמו כ היא מסמלת שפע , ביטחו , ³ רוגע , מנוחה . האישה מסוככת ומצלה על כל יושבי הבית ומכנסת אות תחת כנפיה . לאישה יש תפקיד משמעותי באיחוד יושבי הבית בהגנה עלי ה . . 7 תשובה לשאלה : 4 לפי הסבר דימוי הזית , הילד י בביתו של האד המאושר ה כמו שתילי זית – ה יוצא י מהענ המרכזי ) ההור י , ) וכל בני המשפחה יציב י , שופע י ומלאי ביטחו ³ – כמו הזית . . 8 ברכות אלה שייכות לתח ו הלאומי – לעיר ירושל י ול ע ישראל כולו . תח ו נוס – מעגל החיי הרחב . האד זוכה לנכד י ולא רק לבנ י .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר