עמוד:61

. 25 תשובה לשאלה 18 ג : אפשר לומר שכיו ו שה ' ברא את אנשי נינוה , יש לו כלפיה רגשות של חמלה , של רחמ י , של אחריות ושל אהבה . ל כ הרבה יותר קשה לו להשמיד את נינוה . . 26 תשובה לשאלה : 19 הצעה לניסוח מסר אפשרי שה ' מעביר ליונה - ה ' ברא את אנשי נינוה , ולכ ³ יש ביני ה מערכת יחס י מיוחדת ויש ל ה מעמד מיוחד , תמיד שמורה ל ה זכות החסד . ל כ , אולי , באופ מוקצ , הסליחה של ה מוצגת כלא רלוונטית – כיו ו ששמור ל ה חסד מעצ היות ברואי האל . . 27 תשובה לשאלה 2- א : תגובתו של יונה ל כ שה ' חס על אנשי נינוה בפס ' : 3 "ה ' קח-נא אתנפ י מ י : י ט ב מ תי , מח י . " . 28 תשובה לשאלה 2- ב : תגובתו של יונה ל כ שהקיקיו יבש , בפס ' : 8 " ו ל את-נפ , למ ת , ואמר , ט ב מ תי מח י . " . 29 תשובה לשאלה 2- ג : תגובתו של יונה בשני המקר י דומה ! בשני המקר י יונה מבקש למות . . 3- לדיו בכיתה , עמ ' - 297 לפי הצעה זו , הנביא מצטייר כדמות שמגיבה בקיצוניות על כל דבר - גדול כק ט . ולכ , ³ הוא לא יכול להפעיל שיקול דעת עצמאי . . 31 תשובה לשאלה : 21 לפי ההצעה השנייה , המסר של ה ' ליונה הוא מסר של צניעות . יש דברי שהנביא לא רואה ולא מבי . הנביא מתרגש ומגיב בדרמטיות על אירוע י שונ י כל כ בסדר הגודל של ה . א הוא אינו מבחי בי גדול לק ט , בי עיקר לטפל - כיצד הוא יכול להחליט על דעת עצמו א לנבא או לא לנבא , וכיצד הוא יכול להכריע בסוגיית הסליחה והעונש ? . 32 תשובה לשאלה : 22 ה ' חס על אנשי נינוה כי לגישת ה ' – והוא הקובע - יש תמיד מק ו לחסד ולרחמ י . בכוחו של ה ' להכריע על ביטול עונש . . 33 סיפור מתו התלמוד הבבלי שעוסק בשאלת החטא י והחוטא י , מק ו הדי ומק ו החסד : " בשכונתו של ר ' מאיר היו בריונ י , והיו מצערי אותו הרבה . התפלל עלי ה ר ' מאיר שימותו . אמרה לו ברוריה אשתו : מה דעת ? מש ו שנאמר ' יתמו חטא יפ ?' וכי כתוב ' חוטא י – ?' ' חטא י ' כתוב ! ועוד , השפל לס ו המקרא : ' ורשע י עוד אינ ' - כי ו שיתמו חטא י - ורשע י עוד אינ . אלא בקש עלי ה רחמ י שיחזרו בתשובה – ' ורשע י עוד אינ ' ! ביקש עלי ה רחמ י , וחזרו בתשובה " . ) בבלי ברכות , ד י ע " א (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר