עמוד:58

12 . תשובה לשאלה 7 ב : ביטויי בפסוק י אלה המבטא י את רעיו " כול . 1 : " "ה ל גדליו " ; . 2 "ה ד וה המה . " שימו לב , אלה ביטוי י שמבטא י את " כול " , אבל לא בדר ² של הגדרת קצוות , כמו בפס ' . 5 . 13 כדאי לתת את הדעת ל כ שאנשי נינוה מבצעי כמה סוג י של פעולות . חלק מהפעולות ה חיצוניות , כמו הצ ו ולבישת השק - פעולות שהשפע ת אולי בביטוי של כוונה מודעת . ויש ג פעולות מעשיות של תיק ו - כמו החזרת הגזל . על מידת הקיצוניות של המעש י - בדי ו הבא . על מידת האפקטיביות של המעש י - יש בהחלט מק ו לדיו בחשיבות של מעשי התיק ו ושל מעשי המודעות . בתלמוד הבבלי , מסכת תענית , ד טז עמוד א נכתב : "לא שק ותענית גורמ י אלא תשובה , ומעש י טוב י גורמ י . " . 14 תשובה ל- 9 ג : הטקסט המדבר על שינוי הדרגתי - מתו מורה נבוכ י . הטקסט המדבר על שינוי קיצוני - מתו משנה תורה . . 15 תשובה לשאלה 1- א : מטרת של אנשי נינוה היא שה ' יבטל את העונש ו ה לא יאבדו . תשובה לשאלה 1- ב : פסוק זה מחזק את הטענה , שהשינוי של אנשי נינוה לא היה אמיתי . ה לא עוש י שינוי מש ו שהבינו שטעו או מש ו ש ה מצטער י על מעשיה . התיקו של ה הוא תועלתני – לצו ר ביטול הגזירה . . 16 תשובה לשאלה : 11 פרט י בתיאור ההתנהגות של אנשי נינוה שיכול י להתפרש כמוגזמ י : אנשי נינוה חזרו בתשובה במהירות רבה , ת ו י ו אחד . לפתע , כול מאמינ י בה , ' כול חוזרי בתשובה : גדול י , קטנ י , בני אד ובהמות , אפילו המ ל . ה עוש י מעש י קיצוניי כמו לבוש בשק , צעקה חזקה לאלוה י , צ ו . . 17 בתלמוד הירושלמי , לפני הדבר י שהבאנו לתלמיד , נכתב כ : " אמר רבי שמעו ב לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה מה עשו רבי חונה ב ש ר ' שמע ו ב חלפותא העמידו עגל י מבפני ואימותיה מבח ו סייחי מבפני ואימות י ה מבח ו והוו אילי געיי מ הכא ואילי געיי מ הכא אמרי אי לית מתרח עלי נ לי נ מרחמי עליהו ] ... [ תרג ו : והיו אלו גוע י מבפני ואימותיה מבח ו , ואמרו ) לקב " ה - ) א אי אתה מר ח עלינו , אנו לא נר ח על העגל י ) ירושלמי תענית ד ח עמוד ב . ) תשובה לשאלה : 12 לפי פירוש התלמוד הירושלמי , אי אפשר להאמי ³ לאנשי נינוה . לפי פירוש התלמוד הבבלי , אפשר להאמי ³ לאנשי נינוה . . 18 טענות לחיזוק האופי ה " מוג ז , " המזוי , של תגובת אנשי נינוה - לא רק אופי התיקו , אלא ג ההכללה של יצור י שלא בהכרח אשמ י , כמו החיות . טענות לחיזוק ה אופי האמיתי של התיק ו – יש כ א מידה מתאימה של תיק ו . א חטאי ה היו כה קש י עד כדי אי ו בהרס מוחלט של העיר , כנראה שיש ל ה הרבה מה לתק . . 19 בעני י המעש י הרע י שאפשר או אי אפשר לת ק , הנה סיפור שאפשר להציגו לתלמיד י : היה פ ע איש ולאיש ב . הרבה הב לעשות מעש י רעי . י ו אחד קרא האב לבנו ואמר לו : " בני , בכל י ו וי ו אני רואה שאתה עושה מעש י רעי . וב כ , ראה מה אני עושה עכשיו " ! לקח האב לוח ע גדול והוס י ואמר : "מעתה בני , בכל פע שתעשה מעשה רע , אני דופק מסמר אחד בלוח הע . " ! וא כ , מאותו י ו , בכל פע שהב היה עושה מעשה רע , היה האב נוטל פטיש ודופק מסמר אחד בלוח הע . עבר זמ רב , עד שי ו אחד קרא האב לבנו ואמר לו : " בני , הבט וראה במו עיני – הלוח מלא במסמר י , וכבר לא נותר בו מק ו לדפוק אפילו מסמר אחד " ! הציע הב לאב : "אבא מהי ו אעשה רק מעש י טוב י , ובכל פ ע שאעשה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר